Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Cambridge 12 – Test 8

The diagram below shows how geothermal energy is used to produce electricity.

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ / cụm từ đồng nghĩa tương quan .

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-8-b

Vậy là tất cả chúng ta sẽ có một mở bài hoàn hảo :

The diagram illustrates various steps in which electricity is generated using geothermal energy.

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc thù điển hình nổi bật nhất / chính nhất trong biểu đồ. Đối với dạng Process như trên, Huyền thường chỉ viết 1 câu nêu 2 đặc thù :

  1. Có tổng bao nhiêu giai đoạn trong cả quá trình?
  2. Nói tóm tắt: giai đoạn 1 và giai đoạn cuối

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-8-c

Từ những điểm chính tất cả chúng ta rút ra ở trên, ta có một tổng quan như sau :
Overall, there are five distinct stages in the process of electricity production from geothermal power, starting with the pumping down of cold water and ending with the production of electricity by a generator .

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-8-d

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

At the first stage of the process, cold water travels down a 4.5 km long pipe into an injection well. After that, the water goes through an area called the geothermal zone, which contains a lot of hot rocks used to increase the temperature of the water .
At the next step, the hot water is transferred into another well called the production well where it is pumped up to a condenser, ready for the next stage. In the condenser, the water transforms into steam and is used to power a turbine, which activates a generator to produce electricity. The resulting electricity is distributed for different purposes via various electricity grids .

SAMPLE ANSWER

The diagram illustrates various steps in which electricity is generated using geothermal energy .
Overall, there are five distinct stages in the process of electricity production from geothermal power, starting with the pumping down of cold water and ending with the production of electricity by a generator .
At the first stage of the process, cold water travels down a 4.5 km long pipe into an injection well. After that, the water goes through an area called the geothermal zone, which contains a lot of hot rocks used to increase the temperature of the water .
At the next step, the hot water is transferred into another well called the production well where it is pumped up to a condenser, ready for the next stage. In the condenser, the water transforms into steam and is used to power a turbine, which activates a generator to produce electricity. The resulting electricity is distributed for different purposes via various electricity grids .
( band 8, written by Nguyen Huyen )

Bài dịch

Biểu đồ minh họa các bước khác nhau trong đó điện được tạo ra bằng năng lượng địa nhiệt.

Nhìn chung, có năm tiến trình riêng không liên quan gì đến nhau trong quy trình sản xuất điện từ nguồn năng lượng địa nhiệt, mở màn bằng việc bơm nước lạnh xuống và kết thúc bằng việc sản xuất điện bằng máy phát điện .
Ở quy trình tiến độ tiên phong của quy trình, nước lạnh chảy xuống một đường ống dài 4,5 km vào một giếng phun. Sau đó, nước đi qua một khu vực gọi là khu vực địa nhiệt, nơi chứa rất nhiều đá nóng được sử dụng để tăng nhiệt độ của nước .
Ở bước tiếp theo, nước nóng được chuyển vào một giếng khác gọi là giếng sản xuất, nơi nó được bơm lên một bình ngưng, sẵn sàng chuẩn bị cho quy trình tiến độ tiếp theo. Trong thiết bị ngưng tụ, nước biến thành hơi nước được sử dụng để phân phối nguồn năng lượng cho tuabin, kích hoạt máy phát điện để sản xuất điện. Điện sản xuất ra được phân phối cho những mục tiêu khác nhau trải qua những lưới điện .
>> > Bản PDF : Bạn tải tại đây nhé .

>>> Tuyển tập bài mẫu IELTS Writing

5/5 – ( 4 bầu chọn )