Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Bài tập 5 – Phân tích cơ cấu tổ chức tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp gồm những gì ?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tổ chức tài sản của doanh nghiệp .

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Xem thêm:

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Cho biết 1 số ít chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp năm N như sau
ĐVT : 1.000 đồng

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm
A.Tài sản ngắn hạn 35.800 38.200
1.Tiền 6.000 4.000
2.Phải thu khách hàng 15.000 18.000
3. Hàng tồn kho 14.800 16.200
B. Tài sản dài hạn 16.800 16.600
1.TSCĐ HH 16.800 16.600
-Nguyên giá 18.000 18.000
-HMLK (1.200) (1.400)
2.TSCĐ Vô hình 0 0
Tổng tài sản 52.600 54.800

Yêu cầu

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Bài làm

                                                                                                                                                                  CL: chênh lệch,  ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng CL số tiền Tỷ lệ CL tỷ trọng
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(1) (6)=((5)/(1)  
A.Tài sản ngắn hạn 35.800 68.06 38.200 69.71 2.400 6.71 1.65
1.Tiền 6.000 11.41 4.000 7.3 -2.000 -33.33 -4.11
2.Phải thu khách hàng 15.000 28.52 18.000 32.85 3.000 20 4.33
3. Hàng tồn kho 14.800 28.14 16.200 29.56 1.400 9.46 1.42
B. Tài sản dài hạn 16.800 31.94 16.600 30.29 -200 -1.19 -1.65
1.TSCĐ HH 16.800 31.94 16.600 30.29 -200 -1.19 -1.65
-Nguyên giá 18.000 34.22 18.000 32.85 0 0 -1.37
-HMLK (1.200) (2.28) (1.400) (2.55) (200) (16.67) (0.27)
2.TSCĐ Vô hình 0 0 0 0 0 0 0
Tổng tài sản 52.600 100 54.800 100 2.200 4.18 0

Nhận xét

Cuối năm so với đầu năm, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2.200 ( triệu đồng ), tương ứng vận tốc tăng 4,18 %. Đi sâu vào từng bộ phân ta thấy :

*) Quy mô

– Tài sản ngắn hạn tăng 2.400 ( triệu đồng ), tương ứng vận tốc tăng 6,71 % là do
+ Phải thu người mua tăng 3.000 ( triệu đồng ), tương ứng vận tốc tăng 20 %
+ Hàng tồn dư tăng 1.400 ( triệu đồng ), tương ứng vận tốc tăng 9,46 % .
+ Tiền mặt giảm 2000 ( triệu đồng ), tương ứng vận tốc giảm 33,33 %
– Tài sản dài hạn giảm 200 ( triệu đồng ), tương ứng vận tốc giảm 1,19 %. TSDH giảm là do doanh nghiệp tích sản phẩm & hàng hóa thêm, còn trong năm không có góp vốn đầu tư thêm TSCĐ .

*) Cơ cấu

Cuối năm so với đầu năm
– Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 1,65 % là do :
+ Tỷ trọng phải thu người mua tăng 4,33 %
+ Tỷ trọng hàng tồn dư tăng 1,42 %
+ Tỷ trọng tiền giảm 4,11 %
Nhưng xét chung thì tỷ trọng những chỉ tiêu tăng lớn hơn tỷ trọng những chỉ tiêu giảm. Nên tổng tỷ trọng tài sản ngắn hạn vẫn tăng .
– Tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 1,65 % là do trong năm doanh nghiệp hầu hết không có góp vốn đầu tư thêm tài sản cố định và thắt chặt, giá trị còn lại giảm là do doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt .

Kết luận: Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển tăng tài sản ngắn hạn và giảm tài sản dài hạn.

*) Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

– Tiền giảm mạnh là do
+ Doanh nghiệp chưa tịch thu được nợ, bị chiếm hữu vốn
+ Doanh nghiệp dùng tiền để mua sản phẩm & hàng hóa dự trữ
→ Doanh nghiệp hoàn toàn có thể gặp khó khăn vất vả trong việc giao dịch thanh toán những khoản nợ gần
– Phải thu người mua tăng cao là do
+ Doanh nghiệp thả lỏng chủ trương bán chịu
+ Cán bộ công ty chưa sát sao trọng việc đòi nợ
→ Doanh nghiệp bị chiếm hữu vốn nhiều hơn
– Hàng tồn dư tăng là do
+ Doanh nghiệp tích trữ hàng cho kỳ tới
+ Lưu chuyển hàng chậm
→ Doanh nghiệp phải tránh thực trạng ứ đọng vốn

0
0
Bình chọn

Bình chọn