Test Yourself D – Unit 10 trang 116 Tiếng Anh 12

Lý thuyết

Mục lục

* * * * *

(Nghe đoạn văn và điền bản ghi chú với KHÔNG NHIỀU HƠN BA từ mỗi chỗ trống.)

Click tại đây để nghe :

Questions

Hướng dẫn giải

FACTS ABOUT THE PANDA
Habitat : ( 0 ) lives in high mountains in Nước Trung Hoa
Food : mainly ( 1 ) bamboo shoots, leaves
Eating time : ( 2 ) 12 hours a day
Number : about ( 3 ) 600 in the wild and 100 in captivity
Cubs : more than ( 4 ) half die after birth
Solution : ( 5 ) cloning

Tạm dịch

SỰ THẬT VỀ GẤU TRÚC
Môi trường sống : ( 0 ) sống ở vùng núi cao ở Trung Quốc
Thức ăn : hầu hết là ( 1 ) măng, lá tre
Thời gian ăn : ( 2 ) 12 giờ một ngày
Số lượng : khoảng chừng ( 3 ) 600 con trong tự nhiên và 100 con bị giam giữ
Số con : nhiều hơn ( 4 ) 50% số con con chết sau khi sinh .
Giải pháp : ( 5 ) nhân bản High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern Nước Trung Hoa lives one of the world’s rarest mammals : the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend 12 hours a day doing it .
Pandas are extremely endangered today. There are only about 600 of these black-and-white bears in the wild and a hundred in captivity. One of the reasons is that the survival rate of the cubs is very low : more than half of them die shortly after birth. Chinese government is considering cloning the panda in their efforts to save this animal.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch

Ở trên độ cao trong rừng tre xum xê ở những ngọn núi sương mù ở phía tây nam Trung Quốc có một trong số những động vật hoang dã có vú hiếm nhất quốc tế sinh sống : đó là gấu trúc. Gấu trúc ăn hầu hết măng và lá. Đôi khi chúng ăn những loại thực vật, cá hoặc động vật hoang dã nhỏ khác. Gấu trúc ăn nhanh và ăn nhiều. Chúng dành 12 tiếng một ngày để ăn .
Ngày nay, gấu trúc đang cực kỳ nguy cấp. Chỉ có khoảng chừng 600 con trong tự nhiên và một trăm con bị nhốt. Một trong những nguyên do là tỷ suất sống sót của con cháu rất thấp : hơn 50% trong số chúng chết ngay sau khi sinh. nhà nước Trung Quốc đang xem xét nhân bản gấu trúc với nỗ lực cứu loài vật này. ( Đọc đoạn văn và quyết định hành động những câu nói đúng ( T ) hay sai ( F ) hay không được nói đến ( NM ). )
It is difficult to know how many elephants once lived in the continent, but there may have been at least 3-5 million elephants in Africa in the early part of the twentieth century. People have always hunted elephants for meat, hides and ivory. As the human population grew and weapons became more advanced, elephants were under greater threat. In the late 1970 s and early 1980 s there was a huge decline in the number of elephants due to the increase in poaching. It is estimated that there are now about 500,000 elephants and they are living in a small number of countries. A ban was given on all international trade in ivory in 1989, and many governments started to give poachers severe punishments. Thanks to such timely actions, some elephant populations, especially those in southern Africa, have recovered over the last decade. However, numerous threats remain for Africa’s elephants .

Dịch bài

Rất khó biết thời xưa bao nhiêu voi sống ở lục địa, nhưng có lẽ rằng có tối thiểu 3-5 triệu con ở Phi châu vào đầu thế kỉ 20. Người ta luôn săn voi để lấy thịt, da và ngà. Vì hội đồng con người tăng và vũ khí trở nên tân tiến hơn, voi đã bị rình rập đe dọa nặng nề. Vào cuốỉ thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 số lượng voi đã giảm kinh khủng vì việc săn trộm tăng. Người ta ước tính rằng lúc bấy giờ có khoảng chừng 500 000 con voi và chúng đang sống ở một số ít ít vương quốc. Người ta đã ngăn cấm tổng thể việc mua và bán ngà voi quý hiếm có tính quốc tế năm 1989, và nhiều cơ quan chính phủ đã mở màn đưa ra những hình phạt nặng với những người săn trộm. Nhờ những hành vi kịp lúc như vậy, một số ít đàn voi, đặc biệt quan trọng những đàn voi ở Nam Phi, đã phục sinh suốt thập niên vừa mới qua. Tuy nhiên nhiều sự rình rập đe dọa vẫn còn so với voi châu Phi

Hướng dẫn giải

 Giải chi tiết

1. There are now about 3 to 5 million elephants in Africa .
Tạm dịch : Hiện có khoảng chừng 3 đến 5 triệu con voi ở Châu Phi .
Trả lời : False ( 3-5 million elephants in the early 20 th century, not now )
tin tức : “ It is difficult to know how many elephants once lived in the continent, but there may have been at least 3-5 million elephants in Africa in the early part of the twentieth century. ”
2. Elephants are hunted because they have nowhere to hide .
Tạm dịch : Voi bị săn đuổi do tại chúng không có nơi để trốn .
Trả lời : Not mentioned ( the author doen’t give the the reasons why elephants are hunted )
3. During the late 1970 s and early 1980 s, the number of elephants decreased sharply .
Tạm dịch : Vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, số lượng voi giảm mạnh .
Trả lời : True
tin tức : “ In the late 1970 s and early 1980 s there was a huge decline ( = decrease ) in the number of elephants due to the increase in poaching. ”

4. Nowadays, elephants are found only in certain countries in the world.   

Tạm dịch : Ngày nay, voi chỉ có ở 1 số ít vương quốc trên quốc tế .
Trả lời : True
tin tức : “ It is estimated that there are now about 500,000 elephants and they are living in a small number of countries. ”
5. Since 1989, the trade in ivory has been prohibited all over the world .
Tạm dịch : Kể từ năm 1989, kinh doanh ngà đã bị cấm trên toàn quốc tế .
Trả lời : True
tin tức : “ A ban was given on all international trade in ivory in 1989 .. ” ( Điền những câu với must ( phải làm gì ), mustn’t ( cấm ) hoặc needn’t ( không cần )

Hướng dẫn giải

1. DOCTOR : You … … …. go on a diet ; but you … … … … .. eat sensibly and you … … … …. overeat .
=> DOCTOR : You needn’t go on a diet ; but you must eat sensibly and you mustn’t overeat .
Tạm dịch : Bác sỹ : Bạn không cần ăn kiêng ; nhưng bạn phải ăn một cách hài hòa và hợp lý và bạn không được ăn quá nhiều .
2. ZOO NOTICE : Visitors … … … … …. feed the animals .
=> ZOO NOTICE : Visitors mustn’t feed the animals .
Tạm dịch : SỞ THÚ THÔNG BÁO : Du khách không được cho động vật hoang dã ăn .
3. TEACHER : You … … … … … … …. read the whole book but you … … … …. read the first four chapters .
=> TEACHER : You needn’t read the whole book but you must read the first four chapters .
Tạm dịch : GIÁO VIÊN : Các em không cần đọc hàng loạt cuốn sách nhưng những em phải đọc bốn chương đầu .
4. RAILWAY NOTICE : Passengers … … … … … .. walk on the line .
=> RAILWAY NOTICE : Passengers mustn’t walk on the line .
Tạm dịch : ĐƯỜNG SẮT THÔNG BÁO : Hành khách không được đi trên đường ray tàu .
5. SCHOOL NOTICE : The lifts … … … … … be used in case of fire .
=> SCHOOL NOTICE : The lifts mustn’t be used in case of fire .
Tạm dịch : TRƯỜNG HỌC THÔNG BÁO : Các thang máy không được sử dụng khi có hảo hoạn .
6. DOCTOR : You … … … … …. take more than two of these pills at once. Three might be fatal .
=> DOCTOR : You mustn’t take more than two of these pills at once. Three might be fatal .
Tạm dịch : BÁC sỹ : Ông không được uống hai viên thuốc cùng một lúc. Chúng hoàn toàn có thể gây tử trận .
7. DOCTOR ( to patient’s wife ) : If the pain has gone, he ………………… take any more of these .
=> DOCTOR ( to patient’s wife ) : If the pain has gone, he needn’t take any more of these .
Tạm dịch : Bác sĩ ( nói với vợ của bệnh nhân ) : Nếu cơn đau đã qua, anh ta không cần uống thuốc nữa. ( Nghiên cứu thông tin về tê giác, sau đó viết một đoạn văn diễn đạt về nó và ý kiến đề nghị những giải pháp hoàn toàn có thể được để bảo vệ chúng khỏi tuyệt chủng. )

Tạm dịch :
Môi trường sống : Cỏ, rừng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ở Châu Phi và Nam Á .
Dân số : Khoảng 17.000
Chiều cao : 1,2 đến 8 m
Trọng lượng : 1.000 đến 3.000 kg
Thức ăn : Cỏ và cây
Tuổi thọ : Khoảng 40 năm
Lý do suy giảm số lượng : Sự tàn phá môi trường tự nhiên sống và săn bắt trái phép

Hướng dẫn giải

Rhinos are one of the endangered animals that are on the verge of extinction. Rhinos are large animals and need a lot of space to live in. Now people can find them in grasslands, tropical and sub-tropical forests in Africa and southern Asia. A rhino is about from 1,2 to 1,8 meters high and weighs from 1,000 to 3,000 kgs. Theỉr main food is grass and plants. A rhino’s average lifespan is about 40 years .
It is estimated that there are now about 17.000 rhinos in the world. But there is a great decline in the population of rhinos due to the hunting and poaching, and especially their habitat destruction .
World Wildlife Fund has been working to conserve rhinos for over 40 years. It has launched rhino conservation projects to protect this species from extinction by translocating rhinos to the conservancy run by local communities .

Tạm dịch

Tê giác là một trong những động vật hoang dã có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng đang trên bờ vực tuyệt chủng. Chúng là loài động vật hoang dã lớn và cần rất nhiều khoảng trống để sinh sống. Hiện tại hoàn toàn có thể tìm thấy chúng ở đồng cỏ, rừng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ở Châu Phi và Nam Á. Tê giác có chiều cao từ 1,2 đến 1,8 mét và nặng từ 1.000 đến 3.000 kg. Thức ăn chính là cỏ và cây cối. Tuổi thọ trung bình của 1 con tê giác khoảng chừng 40 năm .
Người ta ước tính có khoảng chừng 17.000 tê giác trên quốc tế. Nhưng có sự suy giảm lớn về số lượng loài tê giác do săn bắn và săn trộm, và đặc biệt quan trọng là sự tàn phá thiên nhiên và môi trường sống của chúng .
Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới đã hành vi để bảo tồn tê giác trong hơn 40 năm. Họ đã đưa ra những dự án Bất Động Sản bảo tồn tê giác để bảo vệ loài này khỏi sự tuyệt chủng bằng cách chuyển tê giác sang hoạt động giải trí bảo tồn do những hội đồng địa phương quản trị.