Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Cambridge 12 – Test 7

The chart below shows how frequently people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013

bai-mau-ielts-writing-cambridge-12-test-7-01

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ / cụm từ đồng nghĩa tương quan .

bai-mau-ielts-writing-cambridge-12-test-7-02

Vậy là tất cả chúng ta sẽ có một mở bài hoàn hảo :

The bar chart compares the proportion of Americans who had meals at fast food eateries in three separate years (2003, 2006 and 2013).

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc thù điển hình nổi bật nhất / chính nhất trong biểu đồ .

bai-mau-ielts-writing-cambridge-12-test-7-03

Từ những điểm chính tất cả chúng ta rút ra ở trên, ta có một tổng quan như sau :

Overall, most Americans went to fast food restaurants once a week, between 2003 and 2006, and once or twice a month in 2013. People eating fast food daily accounted for the lowest percentage in all three years.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-cambridge-12-test-7-04

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

In 2003 and 2006, more than one third of Americans ate at fast food restaurants once a week, but the number decreased to around 27 % in 2013. The proportion of Americans consuming fast food once or twice a month declined by 5 % during the first three years before rising to 33 % in 2013 .
The proportion of people who had fast food as a meal several times a week fluctuated at around 16 % to 20 %, and these percentages were slightly higher than the figures for those eating this food a few times a year. Daily eaters and those who had never eaten in fast food establishments before accounted for very small percentages, ranging from just 3 % to 5 % .

SAMPLE ANSWER

Bài viết đã được giáo viên bản xứ review nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tìm hiểu thêm nhé .
The bar chart compares the proportion of Americans who had meals at fast food eateries in three separate years ( 2003, 2006 and 2013 ) .
Overall, most Americans went to fast food restaurants once a week, between 2003 and 2006, and once or twice a month in 2013. People eating fast food daily accounted for the lowest percentage in all three years .
In 2003 and 2006, more than one third of Americans ate at fast food restaurants once a week, but the number decreased to around 27 % in 2013. The proportion of Americans consuming fast food once or twice a month declined by 5 % during the first three years before rising to 33 % in 2013 .
The proportion of people who had fast food as a meal several times a week fluctuated between around 16 % and 20 %, and these percentages were slightly higher than the figures for those eating this food a few times a year. Daily eaters and those who had never eaten in fast food establishments before accounted for very small percentages, ranging from just 3 % to 5 % .

(band 8, written by Nguyen Huyen)

Bài dịch

Biểu đồ cột so sánh tỷ suất người Mỹ dùng bữa tại những quán ăn nhanh trong ba năm khác nhau ( 2003, 2006 và 2013 ) .
Nhìn chung, hầu hết người Mỹ đã đến những nhà hàng quán ăn thức ăn nhanh mỗi tuần một lần, từ năm 2003 đến 2006 và một hoặc hai lần một tháng trong năm 2013. Người ăn món ăn nhanh hàng ngày chiếm tỷ suất thấp nhất trong cả ba năm .
Trong năm 2003 và 2006, hơn một phần ba người Mỹ ăn tại những nhà hàng quán ăn thức ăn nhanh mỗi tuần một lần, nhưng số lượng này đã giảm xuống còn khoảng chừng 27 % vào năm 2013. Tỷ lệ người Mỹ tiêu thụ thức ăn nhanh một hoặc hai lần một tháng đã giảm 5 % trong ba năm tiên phong trước khi tăng lên 33 % vào năm 2013 .
Tỷ lệ những người ăn thức ăn nhanh vài lần một tuần xê dịch trong khoảng chừng 16 % đến 20 %, và tỷ suất này cao hơn một chút ít so với số lượng cho những người ăn loại thức ăn này vài lần một năm. Những người ăn hàng ngày và những người chưa khi nào ăn món ăn nhanh chiếm tỷ suất rất nhỏ, chỉ từ 3 % đến 5 % .
Tải bản PDF : TẠI ĐÂY

>>> Tuyển tập bài mẫu IELTS Writing

4.4 / 5 – ( 8 bầu chọn )