Điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định tại Luật trọng tài thương mại.

Điều kiện xử lý tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật tại Luật trọng tài thương mại .

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại, tranh chấp được xử lý bằng Trọng tài nếu những bên có thỏa thuận hợp tác trọng tài. Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Như vậy, điều kiện kèm theo để xử lý tranh chấp bằng Trọng tài là phải có thỏa thuận hợp tác trọng tài. Công ty luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức An tổng hợp. ĐT 0462857567 E-Mail : [email protected]

 Điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại, tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Như vậy, điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là phải có thỏa thuận trọng tài.

Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn có thể là lao lý về xử lý tranh chấp đã được ghi trong hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác riêng, hoàn toàn có thể là một Phụ lục đính kèm tại thời gian ký Hợp đồng hoặc được những bên ký kết sau khi phát sinh tranh chấp với hình thức theo lao lý tại Điều 16 Luật này. Như vậy, khi tranh chấp đã xảy ra và những bên muốn đưa ra xử lý trải qua phương pháp trọng tài thương mại ; thì lúc này những hoàn toàn có thể lập thỏa thuận hợp tác trọng tài với hình thức luật định và cung ứng khá đầy đủ những điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành của một thỏa thuận hợp tác trọng tài. Không nhất thiết phải có thỏa thuận hợp tác trước trong hợp đồng thì thương nhân mới hoàn toàn có thể xử lý tranh chấp bằng trọng tài thương mại .

Hình thức thỏa thuận trọng tài: (Điều 16, Luật TTTM 2010)

Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn có thể được xác lập dưới hình thức lao lý trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận hợp tác riêng .
Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận hợp tác sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản :
a ) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa những bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và những hình thức khác theo pháp luật của pháp lý ;

b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

c ) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức triển khai có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo nhu yếu của những bên ;
d ) Trong thanh toán giao dịch những bên có dẫn chiếu đến một văn bản có bộc lộ thỏa thuận hợp tác trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tựa như khác ;
đ ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó biểu lộ sự sống sót của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận .
Thoả thuận trọng tài trọn vẹn độc lập với hợp đồng. Việc đổi khác, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không hề triển khai được không làm mất hiệu lực thực thi hiện hành của thoả thuận trọng tài .

Tuy nhiên, thỏa thuận trọng tài vẫn có thể bị vô hiệu trong một số trường hợp:
– Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, đó là trường hợp thỏa thuận trọng tài được xác lập để giải quyết tranh chấp không thuộc các trường hợp: Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;  Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
– Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tức là người xác lập thỏa thuận trọng tài khi không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc không phải là người được ủy quyền hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp nhưng vượt quá phạm vi được ủy quyền.
Về nguyên tắc thỏa thuận trọng tài do người không có thẩm quyền xác lập thì thỏa thuận trọng tài đó vô hiệu. Trường hợp thỏa thuận trọng tài do người không có thẩm quyền xác lập nhưng trong quá trình xác lập, thực hiện thỏa thuận trọng tài hoặc trong tố tụng trọng tài mà người có thẩm quyền xác lập thỏa thuận trọng tài đã chấp nhận hoặc đã biết mà không phản đối thì thỏa thuận trọng tài không vô hiệu.
– Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự, tức là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp này thì Tòa án cần thu thập chứng cứ để chứng minh người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự thì phải có giấy tờ tài liệu chứng minh ngày tháng năm sinh hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án xác định, tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại.

–         Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài, là trường hợp một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép theo quy định tại Điều 4, Điều 132 của Bộ luật dân sự.
– Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật, là thỏa thuận thuộc trường hợp quy định tại Điều 123 của Bộ luật dân sự 2015.

Căn cứ lao lý trên điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành thỏa thuận hợp tác trọng tài là 2 bên phải có thỏa thuận hợp tác trọng tài, hình thức đúng pháp luật pháp lý và không thuộc những trường hợp thỏa thuận hợp tác trọng tài vô hiệu .