Chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp nói lên điều gì

Doanh nghiệp cần biết những chỉ tiêu kinh tế tài chính – ý nghĩa của chỉ tiêu kinh tế tài chính

chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp

Các chỉ tiêu kinh tế tài chính

1.Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1.1 Hệ số thanh toán giao dịch thời gian ngắn
Công thức : Tài sản thời gian ngắn / Nợ thời gian ngắn
Ý nghĩa : Đánh giá năng lực giao dịch thanh toán những khoản nợ đến hạn trong vòng 1 năm bằng những tài sản có năng lực chuyển hóa thành tiền trong vòng 1 năm tới
Đánh giá
– Trên 1 lần : bảo đảm an toàn
– Dưới 1 lần : Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể đang dùng những khoản vay thời gian ngắn để hỗ trợ vốn cho những tài sản dài hạn, dẫn đến VLĐ ròng âm

1.2 Hệ số thanh toán giao dịch nhanh
Công thức : ( Tiền và những khoản tương tự tiền + Đầu tư kinh tế tài chính thời gian ngắn + phải thu thời gian ngắn ) / ( nợ thời gian ngắn )
Ý nghĩa : Đánh giá năng lực chuẩn bị sẵn sàng thanh toán giao dịch nợ thời gian ngắn cao hơn sơ với thông số thanh toán giao dịch thời gian ngắn
Đánh giá :
– Trên 0,5 lần : bảo đảm an toàn

1.3 Khả năng giao dịch thanh toán lãi vay
Dựa trên doanh thu
Công thức : Lợi nhuận trước thuế và lãi ( EBIT ) / ngân sách trả lãi vay
Ý nghĩa : Đánh giá mức đọ doanh thu trước khi trả lãi vay bảo vệ năng lực trả lãi hàng năm
Đánh giá :
– Mức bảo đảm an toàn tối thiểu là 2 lần
– Nhở hơn 1 : Doanh Nghiệp bị lỗ

Bạn xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại hà đông  && thành lập công ty tại linh đàm

1.4 Khả năng hoàn trả nợ vay
Dựa trên lưu chuyển tiền tệ
Công thức : ( Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD + thuế thu nhập + Chi tiêu trả lãi vay ) / ngân sách trả lãi vay
Ý nghĩa : Đánh giá năng lực trả lãi vay bằng tiền mặt chứ không phải từ doanh thu hạch toán
Đánh giá :
– Mức bảo đảm an toàn tối thiểu là 2 lần
– Nhỏ hơn 1 : Doanh Nghiệp bị lỗ

1.5 Khả năng thanh toán giao dịch lãi vay
Công thức : ( LNTT + Khấu hao + Chi tiêu trả lãi vay ) / ( Tiền tar nợ gốc + Chi tiêu trả lãi vay )
Ý ngĩa : Tỷ số trên nếu lớn hơn 1 thì công ty trọn vẹn có năng lực trả lãi vay. Nếu nhỏ hơn 1 thì chứng tỏ hoặc công ty đã vay quá nhiều so với năng lực của mình, hoặc công ty kinh doanh thương mại kém đến mức doanh thu thu được không đủ trả lãi vay. [ / FONT ] Tỷ số năng lực trả lãi chỉ cho biết năng lực trả phần lãi của khoản đi vay, chứ không cho biết năng lực trả cả phần gốc lẫn phần lãi ra sao
Đánh giá :
– Mức bảo đảm an toàn tối thiểu : 1 lần

2. Nhóm chỉ tiêu về đòn kích bẩy kinh tế tài chính ( cơ cấu tổ chức vốn )
2.1 Hệ số tự hỗ trợ vốn
Công thức : Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn
Ý nghĩa : Đánh giá mức độ tự chủ về kinh tế tài chính của Doanh Nghiệp và năng lực bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu
Đánh giá :
– nói chung : thông số cao thường bảo đảm an toàn
– Mức tối thiểu :
+ 15 % so với cho vay có TSBĐ
– 20 % so với cho vay không có bảo vệ

2.2 Hệ số đòn kích bẩy kinh tế tài chính
Công thức : Tổng tài sản trung bình / Vốn chủ sở hữu trung bình
Ý nghĩa : biểu lộ mối quan hệ giữa nguồn vốn vay và vốn chủ sở hữu, bộc lộ năng lực tự chủ về kinh tế tài chính của DN. Hệ số này cũng được cho phép nhìn nhận ảnh hưởng tác động tích cực hoặc xấu đi của việc vay vốn đến ROE
Đánh giá :
– Ngân hàng mong ước một tỷ suất thấp

2.3 Hệ số tài sản cố định
Công thức : Tài sản cố định / vốn chủ sở hữu
Ý nghĩa : Đánh giá mức độ không thay đổi của việc góp vốn đầu tư vào TSCĐ
Đánh giá :
– Nói chung, thông số nhỏ biểu lộ bảo đảm an toàn

2.4 Hệ số thích ứng dài hạn
Công thức : Tài sản dài hạn / ( vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn )
Ý nghĩa : Đánh giá năng lực Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể giàn trải tài sản dài hạn bằng những nguồn vốn không thay đổi dài hạn
Đánh giá :
– thông số này không được vượt quá 1

2.5 Tỷ số nợ trên tài sản
Tỷ số nợ trên tài sản = ( Tổng nợ / Tổng tài san ) x 100 %
Ý nghĩa
Tỷ số này cho biết có bao nhiêu Tỷ Lệ tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay. Qua đây biết được năng lực tự chủ kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Tỷ số này mà quá nhỏ, chứng tỏ doanh nghiệp vay ít. Điều này hoàn toàn có thể hàm ý doanh nghiệp có năng lực tự chủ kinh tế tài chính cao. Song nó cũng hoàn toàn có thể hàm ý là doanh nghiệp chưa biết khai thác đòn kích bẩy kinh tế tài chính, tức là chưa biết cách kêu gọi vốn bằng hình thức đi vay. trái lại, tỷ số này mà cao quá hàm ý doanh nghiệp không có tiềm năng kinh tế tài chính mà hầu hết đi vay để có vốn kinh doanh thương mại. Điều này cũng hàm ý là mức độ rủi ro đáng tiếc của doanh nghiệp cao hơn .
Khi dùng tỷ số này để nhìn nhận cần so sánh tỷ số của một doanh nghiệp riêng biệt nào đó với tỷ số trung bình của toàn ngành

 

3. Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động giải trí
3.1 vòng xoay tổng tài sản
Công thức : Doanh thu thuần / Tổng tài sản trung bình
Ý nghĩa : Cho biết tổng tài sản được quy đổi bao nhiêu lần thành lệch giá trong 1 năm
Đánh giá :
– Hệ số cao phản ánh hiệu suất cao sử dụng tài sản cao

3.2 Vòng quay vốn lưu đông
Công thức : Doanh thu thuần / tổng tài sản thời gian ngắn trung bình
Ý nghĩa : cho biết tài sản thời gian ngắn được quy đổi bao nhiêu lần thành lệch giá
Đánh giá :
– Hệ số cao phản ánh hiệu suất cao sử dụng tài sản thời gian ngắn

3.3 Chu kỳ hàng tồn dư
Công thức : ( hàng tồn dư trung bình x 360 ) / Giá vốn hàng bán
Ý nghĩa : cho biết hiệu suất cao của Doanh Nghiệp trong việc quản trị hàng tồn dư – Đánh giá tính thành khoản của hàng tồn dư
Đánh giá :
Việc nhìn nhận trùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh thương mại và chu kỳ luân hồi hoạt động giải trí của Doanh Nghiệp

3.4 Kỳ thu tiền trung bình
Công thức : ( những khoản phải thu TM trung bình x 360 ) / Doanh thu thuần
Ý nghĩa : Cho biết só ngày bq cần có để chuyển những khoản phải thu TM thành tiền mặt. Thể hiện năng lực thu nợ từ người mua và chủ trương tín dụng thanh toán thương mại của Doanh Nghiệp
Đánh giá :
– Hệ số càng nhỏ càng tốt
– Cần gắn với ngành nghề kinh doanh thương mại

3.5 Thời gian thanh toán giao dịch nợ công
Công thức : ( những khoản phải trả TM bq x 360 ) / Giá vốn hàng bán
Ý nghĩa : Cho biết thời hạn từ khi mua sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu cho tới khi giao dịch thanh toán tiền
Đánh giá :
– Cần gắn với chủ trương mua hàng và quan hệ Doanh Nghiệp với nhà cung ứng

4. Nhóm chỉ tiêu về năng lực tăng trưởng

4.1 Tỷ lệ tăng trưởng lệch giá
Công thức : ( DTT kỳ hiện tại / DTT kỳ trước ) – 1
Đánh giá
Tỷ lệ này cần dương, cang cao càng tốt

4.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu kinh doanh thương mại
Công thức : ( LN từ HĐKD kỳ hiện tại / LN từ HĐKD kỳ trước ) – 1
Đánh giá
Tỷ lệ này cần dương, càng cao càng tốt

5. Nhóm chỉ tiêu về năng lực sinh lời
5.1 Tỷ suất lợi nhuận gộp
Công thức : LN gộp từ bán hàng / Doanh thu thuần
Ý nghĩa : Thể hiện mức độ hiệu suất cao khi sử dụng những yếu tố nguồn vào trong 1 tiến trình SXKD của Doanh Nghiệp
Đánh giá :
– Chỉ tiêu này càng cao càng tốt

5.2 Tỷ suất sinh lời của tài sản ( ROA )
Công thức : Lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản trung bình
Ý ngĩa : Đo lường tác dụng sửu dụng tài sản của Doanh Nghiệp để tạo ra doanh thu
Đánh giá :
– Hệ số càng cao càng tốt

5.3 Tỷ suất sinh lời của VCSH ( ROE )
Công thức : doanh thu sau thuế / Vốn CSH trung bình
Ý nghĩa : Phản ánh hiệu qảu SXKD của Doanh Nghiệp từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đánh giá :
– thông số cáng cao càng tốt

6. Nhóm chỉ tiêu về nhìn nhận dòng tiền
6.1 lưu chuyển tiền từ HĐKD trên DTT
Công thức : LCTT từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại / DTT
Ý nghĩa : Đánh giá năng lực thu tiền mặt từ lệch giá

6.2 Lưu chuyển tiền từ HĐKD trên vốn CSH

Công thức : LCTT từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại / Vốn CSH
Ý nghĩa : Đánh giá năng lực tạo tiền từ vốn chủ sở hữu
Công ty dịch vụ kế toán Thành Phố Hà Nội chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo giải trình kinh tế tài chính, xây dựng doanh nghiệp tại đống đa, xây dựng công ty tại long biên uy tín giá rẻ chuyên nghiệp