Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành lấy quan điểm thoáng đãng trong Nhân dân so với dự thảo Thông tư pháp luật mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Thông tư gồm có 4 Chương và 13 Điều pháp luật mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao được vận dụng so với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan .

Dự thảo Thông tư có quy định rõ mã số, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao gồm : Huấn luyện viên cao cấp (hạng I), mã số: V10.01.01; Huấn luyện viên chính (hạng II), mã số: V10.01.02; Huấn luyện viên (hạng III), mã số: V10.01.03; Hướng dẫn viên (hạng IV), mã số: V10.01.04.

Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Số phận bi đát của cựu HLV trưởng CLB Quảng Ninh

Khi xếp lương từ chức vụ nghề nghiệp hiện giữ vào chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao tương ứng không được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức .
Thông tư này là địa thế căn cứ để thực thi việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ; Thủ trưởng những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực tiếp quản trị, sử dụng viên chức có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra rà soát những vị trí việc làm của đơn vị chức năng ; quyết định hành động hoặc trình cấp có thẩm quyền chỉ định những chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao theo thẩm quyền phân cấp ; Các cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sự nghiệp ngoài công lập hoàn toàn có thể vận dụng pháp luật tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản trị đội ngũ người thao tác về chuyên ngành thể dục thể thao .
tin tức cụ thể về dự thảo được đăng tải tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7332.htm. Thời hạn tham gia quan điểm trước ngày 05/10/2021 .