Giải Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Fine the word which is pronounced differently in the part underlined.

(Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.)

1. A. ahead B. instead C. seat-belt D. bread
2. A. left B. centure C. enter D. frighten
3. A. traffic B. plane C. station D. pavement
4. A. washed B. needed C. danced D. matched
5. A. wanted B. filled C. stayed D. played

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án :
1. C ;
Giải thích : Chọn đáp án C vì seat-belt là âm ‘ i ‘, trong khi 3 đáp án còn lại là ‘ e ‘
2. D ;
Giải thích : Chọn đáp án D vì frighten là âm ‘ frītn ‘, trong khi 3 đáp án còn lại là ‘ e ‘
3. A ;
Giải thích : Chọn đáp án A vì traffic là âm ‘ a ‘, trong khi 3 đáp án còn lại là ‘ ā ‘
4. B ;
Giải thích : Chọn đáp án B vì needed là âm ‘ id ‘, trong khi 3 đáp án còn lại là ‘ t ‘
5. A
Giải thích : Chọn đáp án A vì wanted là âm ‘ id ‘, trong khi 3 đáp án còn lại là ‘ d ‘

Bài 2

Task 2. Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences. (1 p)

( Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành xong những câu sau. )

Lời giải chi tiết:

1. We_______ to school two years ago. Now I go to school on foot .
A. used to cycle B. cycled
C. was cycling D. went

Đáp án:  We used to cycle to school two years ago. Now I go to school on foot.

Giải thích : used to V ( thói quen trong quá khứ )
Tạm dịch : Chúng tôi thường đi học bằng xe đạp điện cách đây 2 năm, giờ đây tôi đi bộ đến trường .
2. My father used to go to work by motorbike. Now he____ .
A. cycled B. was cycling
C. cycles D. used to cycle

Đáp án: My father used to go to work by motorbike. Now he cycles

Giải thích : Now ==> thì hiện tại
Tạm dịch : Cha tôi thường đi làm bằng xe máy. Bây giờ ông đi xe đạp điện .
3. ______ the film is a bit frightening, I really enjoyed it .
A However B. Nevertheless
C. Although D. Despite

Đáp án: Although the film is a bit frightening, I really enjoyed it.

Giải thích : chỉ mối quan hệ trái chiều giữa hai thông tin trong cùng một câu ==> although
Tạm dịch : Mặc dù bộ phim có chút đáng sợ, tôi thật sự thích nó .
4. _____the silly story, many people enjoyed the film .
A. In spite of B. Although
C. However D. Nevertherless

Đáp án: Although the silly story, many people enjoyed the film.

Giải thích : chỉ mối quan hệ trái chiều giữa hai thông tin trong cùng một câu ==> although
Tạm dịch : Mặc dù nội dung ngớ ngẩn, nhưng vẫn có nhiều người thích bộ phim .
5. The film didn’t receive good ra mắt from critics. ___, many people saw it .
A Although B. In spite of
C. Despite D. However

Đáp án: The film didn’t receive good reviews from critics.However , many people saw it.

Giải thích : chỉ mối quan hệ trái chiều giữa hai câu ==> However
Tạm dịch : Bộ phim đã không nhận được nhìn nhận tốt từ những nhà phê bình. Tuy nhiên mọi người đã thích nó .
6. We will go on holiday with some friends of_____ .
A. our B. ours
C. us D. we

Đáp án: We will go on holiday with some friends of ours

Giải thích : ours ( của chúng tôi )
Tạm dịch : Chúng tôi sẽ đi nghỉ mát với vài bạn của chúng tôi .
7. A friend of______ is coming to stay with me next month .
A. me B. my
C. I D. mine

Đáp án: A friend of mine is coming to stay with me next month.

Giải thích : mine ( của tôi )
Tạm dịch : Một người bạn sẽ đến ở với chúng tôi tháng tới .
8. What shall we do this evening ? – We____to the cinema .
A. go B. could go
C. could have gone D. will be going

Đáp án: What shall we do this evening? – We could go to the cinema.

Giải thích : coud ( hoàn toàn có thể )
Tạm dịch : Tối nay tất cả chúng ta sẽ làm gì ? – Chúng ta hoàn toàn có thể đến rạp chiếu phim .
9. Careless driving______ accidents on the road .
A. will cause B. have caused
C. is causing D. is going to cause

Đáp án: Careless driving will cause accidents on the road.

Giải thích :
miêu tả hành vi sẽ xảy ra ==> will
Tạm dịch : Lái xe thiếu cẩn trọng sẽ gây tai nạn thương tâm trên đường .
10. Nuclear power______ in the future .
A. will replace B. replaced
C. will be replaced D. replaces

Đáp án: Nuclear power replaces in the future.

Giải thích : Diễn tả 1 thực sự trong hiện tại ==> hiện tại đơn
Tạm dịch : Năng lượng hạt nhân được thay thế sửa chữa trong tương lai.

Bài 3

Task 3. Choose the underlined part marked A, B, C, or D) that contains an error. (1 p)

( Chọn đáp án có lỗi sai trong những câu sau. )

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án :
1. C ;
2. A ;
3. B ;
4. D ;
5. C

Bài 4

Task 4. Fill each blank in the passage with a word from the box. (2 p) 

Plot Cakes fifteenth Who Around
tells celebrate Shapes to Carrying

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Trong số những tiệc tùng kỷ niệm của Trung Quốc có liên hoan bánh Trung thu, còn được gọi là liên hoan Trung thu. Số lượng lớn bánh được tiêu thụ trong ngày này và trẻ nhỏ thích mang lồng đèn giấy đầy sắc tố, những chiếc lồng đèn giấy đủ hình dạng như cá, thỏ và bướm .
Có rất nhiều cầu chuyện về nguồn gốc liên hoan này. Một câu truyện thông dụng kể về công chúa mặt trăng, người đã liều mạng sống một mình để chống lại sự quản lý của người chồng gian ác của mình. Một phiên bản khác kể về nhà quản lý gian ác của một tỉnh phía nam Trung Quốc. Để vượt được ra ngoài, thông điệp được đặt trong bánh tròn nhỏ và phân phát cho người dân. Ngày của cuộc nổi dậy là ngày trăng rằm thứ tám và hàng năm mọi người ăn mừng .

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án :
1. cakes
Giải thích : Moon cake ( bánh trung thu )
2. carrying
Giải thích : enjoy + Ving ( thích làm gì )
3. shapes
Giải thích : shape ( hình dáng )
4. tells
Giải thích : tell ( kể )
5. who
Giải thích : who ( người nào đó )
6. plot
Giải thích : plot ( diễn biến )
7. around
Giải thích : around ( xung quanh )
8. to
Giải thích : distribute to ( phân phát )
9. fifteenth
10. celebrate
Giải thích : celebrate ( kỉ niệm )

Bài 5

Task 5. Read the passage and tick true (T) or false (F) to the statements. Number 1 has been done as an example. (1 p) 

( Đọc đoạn văn sau và tích vào cột ( T ) nếu đúng và cột ( F ) nếu sai. Câu số 1 là ví dụ. )
John ‘ avolta was born in 1954 in New Jersey. He was the youngest of six children. In 1975, he played in programme called Welcome Back Kotter. The programme was very popular and Travolta became fan Then he started making movies and acted in several successful films. They included Saturday Night I and Grease. Audiences liked his acting and dancing .
In 1977, things suddenly went wrong. His mother died. Travolta said it was the worst time of his lif made several unsuccessful films, and thought about giving up as an actor. He was a pilot and had 1 planes, so he considered becoming a full-time pilot .
But then, when he was working on a movie called The Experts in 1987, he met Kelly Preston and they f love. They got married and had a son. They had four homes – in California, Florida, Maine and Hawaii .
In the mid-nineties, John Travolta’s luck as an actor changed for the better. He made some very po | films. For the second time in his career, he became successful .

T F
Travolta became famous when he played in a TV programme called Welcome Back Kotter .
Both his acting and dancing were very popular .

All his films have been successful .

He worked as a full-time pilot .

 

John and Kelly met and fell in love in 1987 .

They had four planes and three homes .

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

John Travolta sinh năm 1945 ở New Jersey. Anh ấy trẻ nhất trong sáu đứa trẻ. Năm 1975 anh ấy chơi trong một chương trình gọi là Chào mừng sự trở lại của Kotter. Chương trình đã rất được thông dụng và Travolra trở nên nổi tiếng. Sau đó anh mở màn đóng phim và thành công xuất sắc trong nhiều bộ phim hành vi … Khán giả thích diễn xuất và nhảy múa của anh ấy .
Vào năm 1977, điều giật mình đã xảy ra. Mẹ của anh mất. Travolta đã nói đó là thời hạn tồi tệ nhất trong cuộc sống anh. Anh đã triển khai 1 số ít bộ phim không thành công xuất sắc, và nghĩ đến việc từ bỏ là nghề diễn viên. Anh đã là một phi công và có nhiều máy bay, vì thế anh nghĩ đến việc trở thành một phi công toàn thời hạn .
Nhưng khi đó, anh đang thao tác cho một bộ phim có tên những chuyên viên vào năm 1987, anh đã gặp Kelly Preston và họ yêu nhau. Họ đã cưới nhau và có một đứa con. Ho có 4 cái nhà ở Califomia, Florida, Maine và Hawaii .
Vào giữa những năm 90, như mong muốn của John Travolta với tư cách là một diễn viên có những đổi khác tốt hơn. Anh đã làm một vài bộ phim nổi tiếng. Lần thứ hai trong sự nghiệp của mình, anh đã thành công xuất sắc trở lại .

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án :
1. T ;
Giải thích : In 1975, he played in programme called Welcome Back Kotter .
2. T ;
Giải thích : The programme was very popular and Travolta became fan Then he started making movies and acted in several successful films .
3. F ;
Giải thích : Travolta said it was the worst time of his lif made several unsuccessful films ,
4. F ;
Giải thích : But then, when he was working on a movie called The Experts in 1987 ,
5. T ;
Giải thích : when he was working on a movie called The Experts in 1987, he met Kelly Preston and they f love .
6. F
Giải thích : They had four homes – in California, Florida, Maine and Hawaii.

Bài 6

Task 6. Decide which answer (A, B, C, or D) best fits each space. (1 p)

( Chọn đáp án đúng nhất ( A, B, C hoặc D ) tương thích nhất với mỗi chỗ trống sau. )
The world’s population ( 1 ) _________five-billion mark in 1987 and it is increasing ( 2 ) ______about 1.7 % a year. At this rate of growth, the number of people in the world will double every 41 years. This rapid increase has been called the ( 3 ) ____explosion. No one knows how many people the Earth can ( 4 ) _____. Many scientists believe that the world will soon become ( 5 ) ______, that is, it will have more people than it can tư vấn .
When too many people ( 6 ) ____in a small place, life can become very difficult and ( 7 ) _____. In some places, there are so many people mere is not enough food or houses for everyone. Many families move to the cities, ( 8 ) ____to find work and homes. So more homes need to be ( 9 ) ____. The city spreads over more and more farming land. As the world’s population ( 10 ) _____, there is less and less land left for argriculture to feed all the people .

1. A passed 5 S2SS C. past D. passing
2. A.to = by C. in D. of
3. A pollution : porjted C. population D. populated
4. A be supported supports C. supporting D. tư vấn
5. A. polluted overpopulated C. populated D. overpopulation
6. A. to live 3 living C. live D. lived
7. A pleasant pleasing C. pleased D. unpleasant
8. A hope hoping C. hoped D. hopeless
9. A. built building C. build D. builds
10. A. grow B grows C. grew D. growth

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án :
1. A ;

Đáp án: The world’s population passed five-billion mark in 1987

Giải thích : pass ( vượt qua )
2. B ;

Đáp án: and it is increasing by about 1.7 % a year.

3. C ;

Đáp án: This rapid increase has been called the population explosion.

Giải thích : population explosion ( bùng nổ dân số )
4. D ;

Đáp án: No one knows how many people the Earth can support.

Giải thích : tư vấn ( tương hỗ )
5. B ;

Đáp án: Many scientists believe that the world will soon become overpopulated , that is, it will have more people than it can support.

Giải thích : overpopulated ( bùng nổ dân số )
6. C ;

Đáp án: When too many people live in a small place,

Giải thích : ive ( sống )
7. D ;

Đáp án: life can become very difficult and unpleasant.

Giải thích : unpleasant ( không tự do )
8. B ;

Đáp án: Many families move to the cities, hoping to find work and homes.

Giải thích : hope ( hy vọng )
9. A ;

Đáp án: So more homes need to be built

Giải thích : be built ( được kiến thiết xây dựng )
10. B

Đáp án: As the world’s population grows, there is less and less land left for argriculture to feed all the people.

Giải thích : grow ( vững mạnh )

Bài 7

Task 7. Write questions for the underlined parts. (1 p)


(Viết câu hỏi cho phần gạch chân.)

Lời giải chi tiết:

in a small villagewhen she was a girl.
1. My mum used to livewhen she was a girl .Đáp án : Where did your mum use to live when she was a girl ?
Tạm dịch : Mẹ bạn từng sống ở đâu khi còn là một cô gái ?
2. We used to plav hide-and-seekwhen we were small .
Đáp án : What did we use to play when we were small ?
Tạm dịch : Chúng ta từng chơi gì khi tất cả chúng ta còn nhỏ ?
3. They spent a huge amount of moneyon the film .
Đáp án : How much money did they spend on the film ?
Tạm dịch : Họ đã tiêu bao nhiêu tiền cho bộ phim đó ?
4. Titanic is a romantic film .
Đáp án :. What kind of film is Titanic ?
Tạm dịch : Titanic là loại phim gì ?
5. We went to the Flower – estival in Da Latlast year .
Đáp án : When did you go to the Flower Festival in Da Lat ?
Tạm dịch : Bạn đã đi đến Lễ hội Hoa ở Đà Lạt khi nào ?
6. My fatherbought this T-shirt for me .
Đáp án : Who bought this T-shirt for you ?
Tạm dịch : Ai đã mua áo phông thun này cho bạn ?
7. We enjoyed the f’m because it was entertaining .
Đáp án : Why did you enjoy the film ?
Tạm dịch : Tại sao bạn thích phim này ?
8. It’s about two kilometresfrom my house to my school .
Đáp án : How far is it from your house to your school ?
Tạm dịch : Từ nhà bạn đến trường bao xa ?
9. It takes about 10 minutesto get to the school .
Đáp án : How long does it take to get to the school ?
Tạm dịch : Mất bao lâu để đi đến trường ?
10. My friends save moneyto fly to Spain .
Đáp án : Why do your friends save money ?
Tạm dịch : Tại sao bạn bè bạn lại tiết kiệm chi phí tiền ?

Bài 8

Task 8. Write a short passage about one of the festivals you know. You can use the ideas provided. (2 p)

Name of festival
Time of the festival
Purpose of the festival
Main activites of the festival
Your feeling about the festival

Lời giải chi tiết:

 Đáp án gợi ý: 

Thanksgiving is an American holiday. It falls on the third Thursday in November. That means it comes different days in different years, just like the Vietnamese New Year. How it was started is not clear but this day is a time for American families to get together. People usually eat turkey, smashed potato and pumpkin pie. This is initially celebrated in America and then in Canada. It is not celebrated in Viet Nam. But I like it a lot because I see on TV how happy people are when they get together and I Thanksgiving food. So I think it must be a good holiday .

Tạm dịch: 

Lễ Tạ ơn là một kỳ nghỉ lễ của Mỹ. Nó rơi vào thứ Năm tuần thứ ba trong tháng 11. Điều đó có nghĩa là nó đến vào những ngày khác nhau trong mỗi năm khác nhau, giống như Năm Mới của người Nước Ta. Nó khởi đầu như thế nào thì không ai rõ nhưng ngày này là một thời hạn cho những mái ấm gia đình người Mỹ quây quần bên nhau. Người ta thường ăn gà tây, khoai tây nghiền và bánh bí ngô. Ban đầu nó được tổ chức triển khai ở Mỹ, sau đó ở Canada. Nó không được tổ chức triển khai ở Nước Ta. Nhưng tôi rất thích nó vì tôi thấy trên TV mọi người vui tươi làm thế nào khi họ quây quần bên nhau và ăn thức ăn ngày lễ Phục sinh. Vì vậy tôi nghĩ nó chắc là một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời .

Loigiaihay.com