Test Yourself 3 Trang 87 SBT Tiếng Anh 7 – https://hanoittfc.com.vn

Câu 1. Complete the dialogues
Câu 2. Listen. Mark the place on the map.
Câu 3. Write five sentences
Câu 4. Write three sentences.
Câu 5. Complete the passage. Add the missing verbs
Câu 6. Write four sentences

Câu 1. Complete the dialogues. (Hoàn thành hội thoại)

a) Customer:………… ?

Salegirl : … …. 40,000 dong .
b ) Customer : … … … … .. ?
Salesgirl : That is 156,000 dong altogether .
c ) Customer : … … … to mail … … … … … …. ?
Clerk : 15,000 dong .

Đáp án

a ) Customer : How much is this handbag ? ( Bao nhiêu tiền cái túi xách này )
Salegirl : It’s 40,000 dong. ( Nó giá 40,000 đồng )
b ) Customer : How much do all of these things cost ? ( Tất cả những thứ này giá bao nhiêu )
Salesgirl : That is 156,000 dong altogether. ( 156,000 đồng tổng thể )
c ) Customer : How much does it cost to mail this letter to Ha Noi ? ( Bao nhiêu tiền để gửi thư này tới TP. Hà Nội )
Clerk : 15,000 dong. ( 15 ngàn đồng )

Câu 2. Listen. Mark the place on the map. (Nghe, đánh dấu nơi chốn trên bản đồ)

Câu 3. Write five sentences. (Viết các câu)

What did Nga do yesterday ? ( Nga đã làm gì ngày trong ngày hôm qua )

Đáp án

a ) She talked to Lan. ( Cô ấy chuyện trò với Lan )
b ) She bought a book ( Cô ấy mua 1 quyển vở )
c ) She played table đánh tennis ( Cô ấy chơi bóng bàn )
d ) She borrowed the bike. ( Cô ấy đã mượn xe đạp điện )
e ) She watched TV. ( Cô ấy đã xem tivi )

 

Câu 4. Write three sentences. (Viết 3 câu)

What did you do last week ? ( Bạn đã làm gì tuần trước )

Đáp án

Gợi ý:

– I learned to dance at the dancing center. ( Tôi đã học nhảy ở TT nhảy )
– I visited the museum. ( Tôi đã đi thăm kho lưu trữ bảo tàng )
– I played chess with my cousin. ( Tôi đã chơi cờ vua với anh họ tôi )

Câu 5. Complete the passage. Add the missing verbs. (Hoàn thành đoạn văn. Thêm các động từ còn thiếu)

Last weekend, Lan … to Ha Long Bay. She … there at 9.00 a. m. She … a swim and then … lunch in a restaurant. After that, she … some photographs. She … to Ha Noi in the evening .

Đáp án

Last weekend, Lan went to Ha Long Bay. She got there at 9.00 a. m. She had a swim and then had lunch in a restaurant. After that, she took some photographs. She came to Ha Noi in the evening .

Dịch:

Cuối tuần trước, Lan đi đến vịnh Hạ Long. Cô ấy đến đó lúc 9 giờ sáng. Cô ấy đã bơi và sau đó ăn trưa tại nhà hàng quán ăn. Sau đó, cô chụp một số ít bức ảnh. Cô ấy đã đến TP.HN vào buổi tối .

Câu 6. Write four sentences. ( Viết 4 câu)

Use more, fewer, and less .

Đáp án

– Thai has more fruits than Binh. ( Thái có nhiều trái cây hơn Bình )
– Thai has less milk than Binh ( Thái có ít sữa hươn Bình )
– Binh has fewer biscuits than Thai. ( Bình có ít bánh quy hơn Thái )
– Binh has more cakes than Thai. ( Bình có nhiều bánh ngọt hơn Thái )

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Anh 7 – Xem ngay