Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 – Việt Luật – Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài

Thời gian trở lại đây, Luật quy định các nội dung, kế hoạch, chương trình hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

I. Những tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Là bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa mà có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội không quá 200 người, đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:
  • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
  • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.
 • Xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

II. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp

 • Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:
  • Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước;
  • Tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;
  • Hỗ trợ từ miễn, giảm thuế,… và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
  • Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

III. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

1. Trong từng thời kỳ, nhà nước quyết định hành động chủ trương hỗ trợ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tăng dư nợ cho vay so với doanh nghiệp nhỏ và vừa ; khuyến khích tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cho vay so với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tin tưởng doanh nghiệp và giải pháp tương thích khác ; khuyến khích xây dựng tổ chức triển khai tư vấn độc lập để xếp hạng tin tưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa .
2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể hỗ trợ kiến thiết xây dựng giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại khả thi, tăng cường năng lượng quản trị, kiến thức và kỹ năng quản trị, minh bạch hóa kinh tế tài chính của doanh nghiệp để nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng thanh toán .

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 9 của Luật này.

IV. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Là quỹ kinh tế tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động giải trí không vì tiềm năng doanh thu. Quỹ này thực thi công dụng cấp bảo lãnh tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa .
Việc bảo lãnh tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên gia tài bảo vệ hoặc giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại khả thi hoặc xếp hạng tin tưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa .

V. Hỗ trợ thuế, kế toán

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vận dụng có thời hạn : mức thuế, suất thuế thu nhập doanh nghiệp < mức thuế suất thường thì theo lao lý của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp . 2. Áp dụng những thủ tục hành chính thuế và chính sách kế toán đơn thuần cho những doanh nghiệp siêu nhỏ theo lao lý của pháp lý về thuế, kế toán .

VI. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

thành lập công ty

Hiểu được sự khó khăn vất vả về dịch vụ thuê mướn mặt phẳng để kinh doanh thương mại sản xuất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động sắp xếp quỹ đất để hình thành, tăng trưởng cụm công nghiệp ; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản, món ăn hải sản tập trung chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt phẳng .

Lưu ý : Việc hỗ trợ mặt phẳng sản xuất pháp luật tại Điều này không vận dụng so với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước .

VII. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

 • Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
 • Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ sau đây:
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

VIII. Hỗ trợ mở rộng thị trường

 • Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây:
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

IX. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được :

 • Miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

X. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại được hỗ trợ nếu cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :

 • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Nội dung hỗ trợ bao gồm:

 • Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu;
 • Miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
 • Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
 • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

XI. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ khi:
  • Có thời gian hoạt động không quá 05 năm;
  • Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần.
 • Nội dung hỗ trợ bao gồm:
  • Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ;
  • Hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật;
  • Hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;
  • Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;
  • Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
  • Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

XII. Quỹ phát triển doanh nghiệp

Quỹ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ kinh tế tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động giải trí không vì tiềm năng doanh thu, triển khai những tính năng sau đây :

 • Cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
 • Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

XIII. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức triển khai, cá nhân tài trợ kiểm tra, giám sát việc triển khai nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo pháp luật của pháp lý .
Nội dung kiểm tra, giám sát gồm có :

 • Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ; việc thực hiện trình tự, thủ tục và nội dung hỗ trợ;
 • Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ, tài trợ;
 • Việc thực hiện công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 29 của Luật này.

Qua đó, Nhà nước đang tạo động lực để những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thời cơ tăng trưởng nhiều hơn, thiết kế xây dựng một chủ trương khuyến mại hơn dành cho khối doanh nghiệp này .

Để cần tư vấn thêm về các quy định cũng như thông tin liên quan để thành lập công ty, bạn có thể liên hệ với Việt Luật tại.

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp