Doanh nghiệp chế xuất Phải và Không phải làm thủ tục hải quan khi nào?

Trường hợp PHẢI LÀM THỦ TỤC HQ:

Hàng hóa DNCX thuê quốc tế gia công thì thực thi thủ tục hải quan theo lao lý về sản phẩm & hàng hóa đặt gia công ở quốc tế lao lý tại Mục 3 Thông tư 39/2018 / TT-BTC

Trường hợp KHÔNG PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN:

1. Hàng hóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:

Doanh nghiệp trong nước làm thủ tục hải quan theo pháp luật về gia công sản phẩm & hàng hóa cho thương nhân quốc tế lao lý tại mục 1 và mục 2 Chương III TT39. Riêng về khu vực làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp trong nước được lựa chọn thực thi tại Chi cục Hải quan quản trị DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “ số quản trị nội bộ doanh nghiệp ” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp trong nước phải khai như sau : # và GCPTQ
DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa sản phẩm & hàng hóa vào trong nước để gia công và nhận lại mẫu sản phẩm gia công từ trong nước .

Trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II TT 39.

2. Hàng hóa do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 Chương III TT 39. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ

b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa.

3. Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công:

DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực thi thủ tục hải quan khi giao, nhận sản phẩm & hàng hóa Giao hàng hợp đồng gia công, mẫu sản phẩm gia công .
Lưu ý :
Các trường hợp không làm thủ tục hải quan tại điều này, DNCX có nghĩa vụ và trách nhiệm lưu giữ và xuất trình những chứng từ tài liệu tương quan đến hoạt động giải trí gia công, sản xuất hàng xuất khẩu theo lao lý tại Điều 60 Luật Hải quan, Điều 37 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP ( trừ việc thông tin cơ sở sản xuất ). ”